ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

โปรแกรมการตรวจสุขภาพสมองและความจำ Brain and Memory Screening
โปรแกรมการตรวจสุขภาพสมองและความจำ Brain and Memory Screening


31,600 THB
BUYPACKAGE_TH.png

เพราะ “สมอง” มีส่วนสำคัญต่อการรับรู้ การมีสุขภาพสมองที่แข็งแรง จึงย่อมเป็นผลดีต่อทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตโดยรวม เช่น ทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การตีความ และการมีสมาธิจดจ่อต่อกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น
ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้น ความสามารถหรือการทำงานของสมอง ย่อมเปลี่ยนแปลงตามวัย เช่น ประสิทธิภาพของการไหลเวียนโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองลดลง หรือขนาดของสมองเล็กลง เป็นต้น การดูแลให้สุขภาพสมองให้แข็งแรง จึงสำคัญยิ่งในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพการทำงานของสมอง จะเริ่มลดลงเมื่ออายุเข้าสู่วัย 25 ปีเป็นต้นไป และอาจพัฒนากลายเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคต ทั้งนี้แม้ว่า ภาวะสมองเสื่อม จะมีความเกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้น แต่ไม่นับว่าเป็นปัจจัยที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของวัยตามปกติทั่วไป เนื่องจากความเสื่อมของระบบความคิดและความจำนั้น อาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน

สังเกตอาการภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม คือ อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบสมอง อาจก่อให้เกิดความบกพร่องด้านความจำ รวมถึงอาการด้านอื่นๆ ได้แก่
 • ขาดสมาธิ ความสามารถในการจดจ่อลดลง
 • มีปัญหาด้านการสื่อสาร หรือการเรียบเรียงคำพูด
 • ขาดความเป็นเหตุเป็นผล หรือไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์หลายๆ อย่างพร้อมกันได้
 • พูดเรื่องเดิมซ้ำๆ แม้เพิ่งพูดจบไปก่อนหน้านี้

โปรแกรมการตรวจสุขภาพสมองและความจำ Brain and Memory Screening
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพสมองและความจำ Brain and Memory Screening เพื่อค้นหาสาเหตุต่างๆ อันอาจมีผลต่อสุขภาพสมอง โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทวิทยา จะให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนแนะนำทรีตเม้นท์ที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากผลการตรวจสุขภาพสมองของแต่ละบุคคล เช่น
 • การตรวจสารพันธุกรรม หรือโปรตีน APOE อันมีส่วนสำคัญต่อความจำ
 • การตรวจต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงสุขภาพของระบบความคิดและความจำ 
 • การสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อตรวจหลอดเลือดเลี้ยงสมอง 
 • การทำงานของตับและไต
 • ระดับสารพิษที่สะสม หรือตกค้างในร่างกาย 
 • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด และระดับเกลือแร่ในเลือด อันมีส่วนต่อการทำงานของสมอง 
 • การตรวจระดับฮอร์โมนบางชนิด ที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางอารมณ์ และระบบเผาผลาญ
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด อันอาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติบางประการ เช่น โลหิตจาง ซึ่งเมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อย อาจส่งผลต่อการลำเลียงออกซิเจนไปยังสมองด้วยเช่นกัน 
 • ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดใน เพราะระดับที่สูงหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ และที่สำคัญเป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำมากที่สุด เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวัน

หลังตรวจ Brain and Memory Screening แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทวิทยา จะวิเคราะห์ผลพร้อมกำหนดโปรแกรมการดูแลสุขภาพสำหรับสมองที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูดูแลให้สมองมีสุขภาพดี

โดยเริ่มจากคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อชะลอหรือป้องกันความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นจากอายุสมอง และอาจรวมถึงคำแนะนำด้านโภชนาการ การพิจารณาให้วิตามินเสริม ที่ส่งเสริมต่อการทำงานของสมอง ตลอดจนโปรแกรมการฝึกด้านระบบความคิด ความจำ อันมีส่วนช่วยให้สุขภาพสมองแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง

 
Facebook
Twitter
Link
Line
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!