ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image

Nutrition

Nutrition

ร่างกายคุณต้องการอาหารเสริมตัวใดบ้าง ยืนยันได้ด้วยการตรวจ
micronutrient test!!

ในชีวิตประจําวันของหลายๆ ท่าน เป็นเรื่องยากที่จะรับประทานอาหาร
สุขภาพได้ครบตามที่ร่างกายต้องการ คือการรับประทานผักวันละ
5-6 กํามือ รับประทานโปรตีนวันละ 1 กรัมต่อนําหนักตัว 1 กิโลกรัม

ถึงแม้ว่าคุณรับประทานอาหารคลีนและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
แต่คุณก็ยัง มีโอกาสขาดสารอาหารได้ เพราะการดูดซึมของลําไส้
ทํางานได้ไม่ดี

การตรวจดูระดับวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นในร่างกาย จะเป็นการช่วย
บอกให้คุณทราบได้ว่าร่างกายต้องการเสริมสารอาหาร วิตามินและ
แร่ธาตุชนิดไหน ในปริมาณมากน้อยเท่าไหร่

ที่สําคัญไปกว่านั้นจากข้อมูลผลตรวจ Micronutrients ของคุณทําให้
แพทย์สามารถออกแบบวิตามินเฉพาะบุคคล ที่เหมาะสมกับสภาวะ
ปัจจุบันในร่างกายเพื่อให้การทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทํางาน
ได้อย่างดี
Nutrition

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!