ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image

Sleep

Sleep

พฤติกรรมการนอนหลับที่ดีคือหัวใจของการดูแลสุขภาพ     

การนอนหลับ เป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพท่านที่
นอนไม่หลับ คุณภาพการนอนไม่ดี อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง
รวมถึงความผิดปกติเสียสมดุลของฮอร์โมน

โดยปกติคนเราควรนอนประมาณ 7 ชั่วโมง ที่สําคัญคือ การเข้านอนก่อน 5 ทุ่ม
โดยเฉพาะเวลา ตี 1 ตี 2 ควรจะเป็นช่วงที่หลับสนิท เพราะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญ
ที่ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนมาซ่อมแซมและเสริมสร้างให้ร่างกายทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สาเหตุการนอนไม่หลับอาจจะมาจากความเครียด การดื่มชากาแฟ การใช้โทรศัพท์
มือถือมากเกินไป การจัดสิงแวดล้อมในห้องนอนไม่เหมาะสม การเสียสมดุลฮอร์โมน ่
ในร่างกาย เป็นต้น

VitalLife Scientific Wellness Center มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน
จากทุกสาขา พร้อมที่จะให้คําแนะนํา ดูแลรักษาปัญหาจากการนอน รวมทั้งยังมี
บริการตรวจ Sleep Test ที่บ้านเพื่อประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep
Apnea) และคุณภาพของการนอนหลับและแปลผลรวมให้คําแนะนําและดูแล
โดยแพทย์สาขาการนอนหลับ  
 
เมื่อได้ผลการตรวจแล้ว แพทย์สามารถช่วยปรับให้คุณภาพ การนอนหลับของคุณดีขึ้นโดย
  • การดูแลปัจจัยที่มีผลต่อการนอนหลับ เช่น ฮอร์โมน ยา เป็นต้น
  • การได้รับ supplement สูตรการนอนหลับ
  • การใช้เครื่อง CPAP สําหรับภาวะ Sleep Apnea
  • การใช้ Hyperbaric Chamber และ Blood Ozone เป็นต้น
Sleep

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!